(វីដេអូ)​៖ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថាន អញ្ជើញជួបសំណេះសំណាល លើកទឹកចិត្ត និងថ្លែងអំណរគុណដល់បុគ្កលិកអនាម័យ