(វីដេអូ)៖ កម្មវិធី៖ ព័ត៌មានពី ទទក ពេលរសៀល ម៉ោង៣ និង០០នាទី ថ្ងៃទី១៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩