(វីដេអូ)៖ កម្មវិធី៖ លើកកម្ពស់ការយល់ដឹងជាសាធារណៈអំពីផល់ពីកគ្រឿងញៀន ទី១៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩

https://youtu.be/CyzMBA2wYjc