(វីដេអូ) នាទីកសិកម្ម៖ កសិករ ផល រដ្ឋា កំពុងបានជោគជ័យក្នុងការបង្កាត់ពូជបង្កងអូស្ត្រាលី