(វីដេអូ)៖ បុគ្គលិកការិយាល័យហុងកុង ឆ្លៀតពេលបាយថ្ងៃត្រង់ចូលរួមធ្វើបាតុកម្មជាមួយបាតុករ