(វីដេអូ)៖ សម្លាំងពន្លត់អគ្គិភ័យ ចំនួន១៣នាក់ បានរងរបួសដោយសារគ្រោះមហន្តរាយភ្លើងឆេះព្រៃ