(វីដេអូ)៖ ប្រធានាធិបតី ស៊ីលីអំពាវនាវឲ្យមានការកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញ