(វីដេអូ)៖ កម្មវិធី៖ កម្ពុជាពិត ថ្ងៃទី១៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩