នាទីអប់រំសុខភាព៖​​ គ្រោះក្នុងតម្រងនោមភាគច្រើនកើតក្នុងមនុស្សវ័យកណ្តាល, កត្តាអ្វីខ្លះដែលជួយឱ្យកុមារឆ្លាតនិងសុខភាពល្អ ?, គួចៀសវាងអ្វីខ្លះពេលអ្នកមានជំងឺបាក់ទឹកចិត្ត ?

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា សូមជូន

នាទីអប់រំសុខភាព៖​​ គ្រោះក្នុងតម្រងនោមភាគច្រើនកើតក្នុងមនុស្សវ័យកណ្តាល, កត្តាអ្វីខ្លះដែលជួយឱ្យកុមារឆ្លាតនិងសុខភាពល្អ ?, គួចៀសវាងអ្វីខ្លះពេលអ្នកមានជំងឺបាក់ទឹកចិត្ត ?

អត្ថាធិប្បាយដោយ៖  លោកជំទាវ សុត ស៊ីណាមុនី

ផលិតដោយ៖ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា

ចាក់ផ្សាយ៖ តាមរយៈវិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM 918KHz និងវិទ្យុវត្តភ្នំFM 105.70MHz វេលាម៉ោង៩ព្រឹក រៀងរាល់ថ្ងៃពុធ