(វីដេអូ)៖ បទយកការណ៍៖ ទិដ្ឋភាពបងៗកីឡាករទូកង ថ្ងៃទី២ នៃព្រះរាជពិធីបុុណ្យអុំទូក ឆ្នាំ២០១៩