អាយ៉ៃឆ្លើយឆ្លង៖ អត្ថន័យនៃពិធីចាប់កូនខ្លែង ឬកាត់ព្រ័ត្រ

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិសូមជូន
អាយ៉ៃឆ្លើយឆ្លង៖ អត្ថន័យនៃពិធីចាប់កូនខ្លែង ឬកាត់ព្រ័ត្រ
និពន្ធដោយ៖ ឯកឧត្តម លី ហាក់សេង
ច្រៀងដោយ៖ លោក សៀប សៀម និង អ្នកស្រី​ អ៊ុក សុផា
ផលិតដោយ៖ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុនៃ អគ្គនាយដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា
ចាក់ផ្សាយ៖ ក្នុងនាទីសិល្បៈបូរាណរបស់វិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM 918KHz និងវិទ្យុវត្តភ្នំ FM105.70MHz វេលាម៉ោង ២០ម៉៣០
រក្សាសិទ្ធដោយ៖ អគ្គនាយដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា