(វីដេអូ)៖ នាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលថ្លែងថា អ៊ីរ៉ុបត្រូវតែធ្វើសកម្មភាពប្រឆាំងការបំពានរបស់អ៊ីរ៉ង់