(វីដេអូ)៖ មន្ទីរបច្ចកោណ ស.រ.អា ថាប្រាក់ចំណូលបានមកពីការលក់ប្រេងនៅតំបន់ស៊ីរីនឹងបានទៅក្រុម SDF