(វីដេអូ)៖ ឯកឧត្តម ម៉ែន វិបុល ជួបសំណេះសំណាលជាមួយកងកម្លាំងទាំង៣ ប្រភេទ