(វីដេអូ)៖ ឯកឧត្តម អ៊ិត សំហេង ជួបសំណេះសំណាលកីឡាករទូកង