(វីដេអូ)៖ លោក Malgorzata Gosiewska ជួបជាមួយអតីតអ្នកទោសនយោបាយ