(វីដេអូ)៖ យន្តហោះ AIRBUS A220 បង្ហាញខ្លួនជាលើកដំបូងនៅកម្ពុជា