(វីដេអូ)៖ ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានវ័យក្មេង និងយុវជនកម្ពុជា-វៀតណាម ចូលរួមប្រជុំពីតួនាទីអ្នកសារព័ត៌មានវ័យក្មេង