(វីដេអូ)៖ ឯកឧត្តម ឃួង ស្រេង ណែរនាំដល់កីឡាករចំណុះទូករាជធានីភ្នំពេញ ថែរក្សាសុខភាព