(វីដេអូ)៖ អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញ បន្ថែមចំណតយន្តហោះចំនួន ១២កន្លែងទៀត