(វីដេអូ)៖ ឯកឧត្តម វេង សុខុន បំពាក់គ្រឿងឥស្សរយសសហមាត្រី ជូនបណ្ឌិតសាស្ត្រាចារ្យជប៉ុនចំនួន៣នក់