វិចារណកថា៖ ទិវាជាតិលើកកម្ពស់អនាម័យជនបទកម្ពុជា ១៣ វិច្ឆិកា

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជាសូមជូន

វិចារណកថា៖ ទិវាជាតិលើកកម្ពស់អនាម័យជនបទកម្ពុជា ១៣ វិច្ឆិកា

អានដោយ៖ លោក ប៊ូ ម៉េងយូ

ផលិតដោយ៖ អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា

ចាក់ផ្សាយ៖ តាមរយៈវិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM 918KHz និងវិទ្យុវត្តភ្នំ FM 105.70MHz