សវនាការជាសាធារណៈក្នុងការស៊ើបអង្កេតប្តឹងទម្លាក់លោក TRUMP នឹងចាប់ផ្តើមនៅសប្តាហ៍ក្រោយ