ហាមយានយន្តធំៗធ្វើអាជីវកម្មគ្រប់ប្រភេទចូលរាជធានីភ្នំពេញចាប់ពីថ្ងៃទី០៩ រហូតដល់ថ្ងៃទី១៣ ខែវិច្ឆិកា