(វីដេអូ)៖ ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ បញ្ជាក់ថា សម្លេងប្រកាលអាសន្នពីយន្តហោះ ហូឡង់ គឺជាកំហុសបច្ចេកទេស