(វីដេអូ)៖ សិក្ខាសាលាពិគ្រោះយោបល់ ស្តីពីការជម្រុញការកែសំអសុវត្ថិភាពរថយន្តដឹកកម្មករនិយោជិក