(វីដេអូ)៖ ឯកឧត្តម វេង សុខុន អញ្ជើញប្រគល់បរិញ្ញាបត្រ ដល់និស្សិតសកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទកសិកម្ម