(វីដេអូ)៖ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាល និងស្ថាបនិកមន្ទីរពេទ្យកុមារអង្គ រួមគ្នាបន្តខិតខំលើកម្ពស់សុខភាពកុមារឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើង