(វីដេអូ)៖ កម្មវិធីព័ត៌មានពី ទទក ពេលរសៀល ម៉ោង៣ ថ្ងៃទី៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩