វេទិកាផ្សព្វផ្សាយនិងពិគ្រោះយោបល់របស់ក្រុមប្រឹក្សាខេត្តក្រចេះអាណត្តិទី៣ ឆ្នាំទី១