(វីដេអូ)៖ មេដឹកនាំនៃប្តុកអ៊ីរ៉ុបកណ្តាលអះអាងថា ថវិកាដែលបានគ្រោងទុករបស់សហភាពអ៊ីរ៉ុប គឺយុត្តិធម៌សម្រាប់ប្រទេសមួយចំនួន