(វីដេអូ)៖ ក្រសួងផែនការរៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាល ស្តីពីគោលនយោបាយជាតិប្រជាជន និងប្រជាសាស្ត្រ Model II