(វីដេអូ)៖ លោកជំទាវ ម៉ែន នារីសោភ័ក្រ ប្រគល់ថវិកាដល់បុរីទារក និងកុមារជាតិ