(វីដេអូ)៖ កម្មវិធីព័ត៌មានពី ទទក ពេល​ល្ងាច ម៉ោង ៥ ថ្ងៃទី៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩

https://youtu.be/X_metI32MgU