(វីដេអូ)៖ ប្រជាជនគាំទ្របក្សប្រឆាំង បូលីវី បន្តច្រានចោលលទ្ធផលបោះឆ្នោត