(វីដេអូ)៖ បាតុកររាប់រយនាក់ ប៉ះទង្កិចគ្នាជាមួយប៉ូលីសនៅក្នុងទីក្រុង សាន់ត្យាហ្គោ