(វីដេអូ)៖ ក្រសួងរុក្ខាប្រម៉ាញ់ និងនេសាទ បើកសិក្ខាសាលាពីគ្រោះយោបល់ ស្តីពីការរៀបចំគោលនយោបាយធនធានមនុស្ស បង្ហាញផ្លូវសម្រាប់ក្រសួង ក្នុងការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស