(វីដេអូ)៖ ឯកឧត្តម ថោង ខុន៖ កម្ពុជាមានគោលដៅទេសចរណ៍សរុបចំនួន ៦០៨កន្លែង