(វីដេអូ)៖ ឯកឧត្តម អៀង មូលី បើកសន្និបាតបូកសរុបការងារ អាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺអេដស៍ ឆ្នាំ២០១៩