(វីដេអូ)៖ ប្រធានាធិបតីបារាំង លោក Emmanuel Macron មានវត្តមានក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ពិព័រណ៍ផលិតផលនាំចូលអន្តរជាតិចិនលើកទី២