(វីដេអូ)៖ ប្រធានាធិបតីចិន លោក Xi Jinping ដាក់សំណើរចំនូន៣ ដើម្បីសកលភាវូបនីយកម្មសេចដ្ឋកិច្ច ក្នុងពិធីបើកព្រឹត្តិការណ៍ពិព័រណ៍ផលិតផលនាំចូលអន្តរជាតិចិនលើកទី២