(វីដេអូ)៖ កម្មវិធីកម្ពុជាពិត ថ្ងៃទី០៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩