(វីដេអូ)៖ រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ ប្រគល់ម៉ូតូដឹកសម្រាមបែបទំនើបជាច្រើនគ្រឿង ដល់ខណ្ឌចំនួន៤ ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ