(វីដេអូ)៖ កីឡាករអុំទូកជាង ២០០នាក់ក្នុងស្រុកបារាយ៌ ទទួលបានការលើទឹកចិត្ត និងការណែរនាំពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរណ៍