(វីដេអូ)៖ ឯកឧត្តម អៀង មូលី បើកកិច្ចប្រជុំពេញអង្គអាជ្ញាធរជាតិ ប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍លើកទី២ ឆ្នាំ២០១៩