(វីដេអូ)៖ ទទក ព័ត៌មានពេលរសៀល ម៉ោង៣ ថ្ងៃទី ៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩