ចំណូលពីការនាំចេញចេកទៅកាន់ទីផ្សារចិនរំពឹងថាអាចនឹងខ្ពស់ជាងអង្ករ