អ្នកលក់អំបុកឡើងថ្លៃ១កំប៉ុង១៥០០រៀល ស្របពេលមានអ្នកកុម្មង់ទិញច្រើន