រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញនឹងរៀបចំពិធីប្រណាំងទូកសាកល្បងនៅថ្ងៃទី០៨ ខែវិច្ឆិកា ខាងមុខនេះ