កិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាន-សហរដ្ឋអាមេរិក លើកទី៧ ដែលធ្វើឡើងនៅទីក្រុងបាងកក​ ព្រះរាជាណាចក្រថៃ